السلام علیکِ یا فاطمه معصومه (س)

47622

همه شیعیان ما به به شفاعت او وارد بهشت می شوند.السلام علیکِ یا فاطمه معصومه (س)

ما از اوضاع شما کاملا آگاهیم

ما از اوضاع شما کاملا آگاهیم و هیچ یک از احوال شما بر ما پوشیده نیست.

ما از اوضاع شما کاملا آگاهیم و هیچ یک از احوال شما بر ما پوشیده نیست.